Adatvédelmi Szabályzat
(az EU általános adatvédelmi rendelet, 2016/679 (EU) előírásai szerint) 

A Inteltravel elismeri, hogy az ügyfelek, látogatók, felhasználók, és mások, akik használják a www.Inteltravel.hu  weboldalt, védik személyes adataikat.
Az Adatvédelmi szabályzat fontos információt közöl a felhasználói adatok hasznosításával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban amelyek a Inteltravel honlapokon jelennek meg.

Az Adatvédelmi szabályzat segít Önnek abban, hogy tájékozott döntést hozzon arról, miként használja, vagy továbbra is használja a Inteltravel weboldalt.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználói feltételek részét képezi és a Inteltravel Felhasználói feltételek (TOS) hatálya alá tartozik.

A Inteltravel oldalak használata és minden Ön által megadott adat a továbbiakban a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Felhasználói feltételek hatálya alá tartozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden felhasználóink által kitett kép, videó, vagy bármilyen más tartalon közzé van téve, ezért az nem minősül "személyes azonosításra alkalmas információ"-nak, és az Adatvédelmi szabályzat ezekre nem vonatkozik.

Milyen adatokat gyűjt a Inteltravel?

A regisztráció, termék vagy szolgáltatás vásárlása, valamint a Inteltravel weboldal látogatása és belépése során, bizonyos típusú információkat gyűjtünk amelyről bővebben a következő bekezdésekben adunk tájékoztatást.

A felhasználók által megadott információ: személyazonosításra alkalmas adatok (például név és e-mail cím) amelyet Ön megad a Inteltravel-nak amikor Inteltravel szolgáltatáshoz regisztrál vagy a Inteltravel oldalakon való tevékenységben vesz részt, (képek, videók, leírások feltöltése, vagy a fórumunkban való kommentelés).

Log fájlok: A log fájl információt automatikusan kiadja a böngésző akárhányszor Ön megtekinti a weboldalt. Amikor Ön regisztrál vagy ellátogat a Inteltravel weboldalakhoz, szervereink automatikusan megjegyeznek bizonyos információt amelyet a böngésző kiküld az oldal látogatásakor. Ezek a szerver logok olyan információt tartalmazhat mint a Weboldal kérés, IP cím, böngésző típus, böngésző nyelve, a referencia/exit oldalak, az URL-k, platform típusa, kattintások száma, domain nevek, landing page, látogatott oldalak, ezek rendszere, az egyes oldalakon való időtöltés tartama, a kérés dátuma és ideje azonosítja a böngészőt.

Az információ felhasználása

Amennyiben Ön személyes azonosításra alkalmas információt ad meg a Inteltravel oldalakon keresztül, ezt a személyes információt a Inteltravel oldalak futtatásához, fenntartásához, működtetéséhez és a funkciók használatához alkalmazzuk.

Bármilyen személyes információt vagy tartalmat amelyet Ön önként megad online (fórumokon, üzenetoldalakon, blogokon, saját nyilvános profilon) publikusan és mások által felhasználhatóvá válik. Az interneten és más médiacsatornákon, a Inteltravel oldalakra feltett képek, leírások, videók, vagy más tartalom megosztásra és megtekintésre kerülhetnek.

A személyazonosításra alkalmas adatokat, és/vagy a nem személyes azonosításra alkalmas adatokat kiadhatjuk, ha erre kötelez a törvény vagy a jóhiszemű meggyőződés, hogy ezek az intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az állami törvényeknek (mint például az EU szerzői jogi törvény) megfeleljünk, valamint bírósági végzés, idézés, vagy házkutatási parancs esetén.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Inteltravel megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@inteltravel.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.
Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja. 

Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a Facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. 
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek. 
 

Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: https://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
IOS: https://support.apple.com/kb/PH5042
 

Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: "GDPR"),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infó törvény"),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Számviteli törvény"),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk."),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény")
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: "Vagyonvédelmi törvény").
 •  

Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül.
 • Bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei:
  Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefon: 06-1-391-1400
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu

Szükség léphet fel arra, hogy megosszuk az információt a gyanított és tényleges illegális tevékenységek kivizsgálásához, megelőzéséhez, közbelépéséhez beleértve, de nem kizárólagosan, a csalás, a közbiztonság vagy testi épség megsértése, Általános feltételeink megsértése esetén vagy a törvény által engedélyezett esetekben.

Az Ön választási lehetőségei

Ön természetesen megtagadhatja a személyazonosításra alkalmas adatok megadását a Inteltravel oldalakon keresztül, amely esetben a Inteltravel nem tud bizonyos szolgáltatásokat nyújtani Önnek. A személyes adatok és a biztonság megvédése érdekében megtesszük a szükséges lépéseket (például egyedi jelszó kérése) a személyazonosság megerősítéséhez. Ön felelős mindig az Ön egyedi jelszavának és fiókinformációk titokban tartása iránt.

Az adatvédelmi biztonság iránti elkötelezettségünk

A Inteltravel üzletileg ésszerű fizikai, vezetői, és műszaki védelmet alkalmaz annak érdekében, hogy megőrizze az Ön személyes adatainak biztonságát és integritását. Mi azonban nem biztosítjuk vagy garantáljuk azon adatok biztonságát, amelyet Ön közvetít a Inteltravel felé, ez az Ön saját felelősségé. Ha megkaptuk az Ön által megadott információt, a Inteltravel gazdaságilag ésszerű erőfeszítést tesz rendszerünk biztonsága érdekében. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez nem garancia arra, hogy ezekhez az információkhoz nem lehet hozzáférni, közzétenni, megváltoztatni, vagy megsemmisíteni a fizikai, technikai, vagy vezetői védelmek áttörésével.

Ha a Inteltravel tudomást szerez a biztonsági rendszer áttöréséről, akkor értesítjük Önt elektronikusan, megfelelő védelmi intézkedések érdekében. A Inteltravel hirdetményt is elhelyezhet a Weboldalon biztonsági előírások megszegése esetén.

Az adatvédelmi szabályzatban történő módosítások, frissítések

A jelen Adatvédelmi szabályzatot időszakosan felülvizsgáljuk, amit az "utolsó módosítás" dátuma tükröz. Kérjük, látogasson vissza az oldalra, hogy tudomást szerezzen a legújabb változásról. Mi kizárólag az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint használjuk fel az Ön személyes adatait, amint ezek hozzánk érkeztek. Amennyiben Ön továbbra is használja a Inteltravel weboldakat, ez azt jelenti, hogy Ön egyetért ezzel az Adatvédelemi szabályzattal és annak jövőbeli frissítéseivel.

Visszajelzés

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van az Adatvédelmi Szabályzattal vagy a Inteltravel oldalakkal kapcsolatban: bata@inteltravel.huUtolsó módosítás 2019. február 12.